Có 1 kết quả:

chú kāi

1/1

chú kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) besides
(2) except
(3) to get rid of (sb)
(4) (math.) to divide