Có 1 kết quả:

chú suì

1/1

chú suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drive out devils and spirits exorcism