Có 1 kết quả:

yǔn xīng

1/1

yǔn xīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meteorite
(2) falling star