Có 1 kết quả:

yǔn luò ㄩㄣˇ ㄌㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall down
(2) to decay
(3) to fall from the sky
(4) to die