Có 1 kết quả:

xiǎn xiē

1/1

xiǎn xiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) narrowly
(2) almost
(3) nearly