Có 1 kết quả:

xiǎn jìng

1/1

xiǎn jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) critical circumstances
(2) risky conditions
(3) danger zone