Có 1 kết quả:

xiǎn jùn

1/1

xiǎn jùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arduous
(2) steep