Có 1 kết quả:

xiǎn qíng

1/1

xiǎn qíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peril
(2) dangerous circumstance