Có 1 kết quả:

xiǎn zhèng

1/1

xiǎn zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

critical illness