Có 1 kết quả:

xiǎn yào

1/1

xiǎn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strategically situated and easy to defend
(2) strategic location