Có 1 kết quả:

xiǎn zǔ

1/1

xiǎn zǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

hiểm trở

Từ điển Trung-Anh

dangerous and difficult (path)