Có 1 kết quả:

péi liàn

1/1

péi liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) training partner
(2) sparring partner