Có 1 kết quả:

yīn gān

1/1

yīn gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to dry in the shade