Có 1 kết quả:

yīn gōng ㄧㄣ ㄍㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hidden merits

Một số bài thơ có sử dụng