Có 1 kết quả:

yīn sī ㄧㄣ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hell
(2) nether world