Có 1 kết quả:

yīn dé bì yǒu yáng bào ㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄅㄧˋ ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ ㄅㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hidden merits will have visible rewards (idiom)