Có 1 kết quả:

yīn cáo ㄧㄣ ㄘㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hell
(2) the inferno