Có 1 kết quả:

yīn róu ㄧㄣ ㄖㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gentle and reserved
(2) soft
(3) feminine