Có 1 kết quả:

yīn chén ㄧㄣ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gloomy

Một số bài thơ có sử dụng