Có 1 kết quả:

yīn jīng

1/1

yīn jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penis