Có 1 kết quả:

yīn jīng tào ㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄊㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) condom
(2) CL:隻|只[zhi1]