Có 1 kết quả:

yīn xū

1/1

yīn xū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deficiency of yin 陰|阴[yin1] in TCM

Một số bài thơ có sử dụng