Có 1 kết quả:

yīn móu diān fù zhèng fǔ zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

the crime of conspiracy to overthrow the government