Có 1 kết quả:

yīn dào zōng lǘ zhuàng bì ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄗㄨㄥ ㄓㄨㄤˋ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) palmate folds of cervical canal
(2) plicae palmatae canalis cervicis uteri