Có 1 kết quả:

yīn dào yán ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vaginal infection
(2) inflammation of the vulva or vagina
(3) colpitis