Có 1 kết quả:

yīn bù

1/1

yīn bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

genitalia