Có 1 kết quả:

yīn jiān

1/1

yīn jiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the nether world
(2) Hades

Một số bài thơ có sử dụng