Có 1 kết quả:

Yīn yáng jiā

1/1

Yīn yáng jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

School of Yin-Yang of the Warring States Period (475-221 BC) founded by Zou Yan 鄒衍|邹衍[Zou1 Yan3]