Có 1 kết quả:

yīn miàn ㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shady side
(2) dark side