Có 1 kết quả:

yīn miàn

1/1

yīn miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shady side
(2) dark side