Có 1 kết quả:

yīn zhì ㄧㄣ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) charitable acts performed in secret
(2) hidden good deeds

Một số bài thơ có sử dụng