Có 1 kết quả:

yīn yù ㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gloomy