Có 1 kết quả:

Chén Tiān huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chen Tianhua (1875-1905), anti-Qing revolutionary from Hunan, drowned himself in Japan in 1905