Có 1 kết quả:

Chén Xǐng shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shiing-Shen Chern (1911-2004), Chinese-American mathematician