Có 1 kết quả:

chén guī

1/1

chén guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outmoded conventions
(2) old-fashioned ways