Có 1 kết quả:

líng yí

1/1

líng yí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deteriorate
(2) to decline
(3) to slump
(4) also written 凌夷

Một số bài thơ có sử dụng