Có 1 kết quả:

táo dí

1/1

táo dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ocarina (musical instrument)