Có 1 kết quả:

xiàn yú

1/1

xiàn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caught in (a bad situation)
(2) to fall into (trap etc)