Có 1 kết quả:

yáng lí zǐ

1/1

yáng lí zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) positive ion
(2) cation (physics)