Có 1 kết quả:

lóng dōng ㄌㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) midwinter
(2) the depth of winter

Một số bài thơ có sử dụng