Có 1 kết quả:

lóng dōng

1/1

lóng dōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) midwinter
(2) the depth of winter

Một số bài thơ có sử dụng