Có 1 kết quả:

Lóng lín Gè zú Zì zhì xiàn ㄌㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Longlin Various Nationalities Autonomous County in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi