Có 1 kết quả:

lóng xiōng

1/1

lóng xiōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enlarge the breasts
(2) breast enlargement