Có 1 kết quả:

duì liè

1/1

duì liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) formation (of troops)
(2) alignment
(3) (computing) queue
(4) cohort (in a study)