Có 1 kết quả:

duì yǒu

1/1

duì yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) member of same class, team, work group etc
(2) teammate