Có 1 kết quả:

duì wěi

1/1

duì wěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) back of the line
(2) last one in line