Có 1 kết quả:

duì bù

1/1

duì bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) office
(2) headquarters