Có 1 kết quả:

Suí Wén dì

1/1

Suí Wén dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

first Sui emperor (541-604) Yang Jian (541-604), reigned 581-604