Có 1 kết quả:

jiē céng

1/1

jiē céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hierarchy
(2) stratum
(3) social class