Có 1 kết quả:

jiē tī

1/1

jiē tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flight of steps
(2) (fig.) a means of advancement
(3) stepping stone