Có 1 kết quả:

jiē duàn xìng ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in stages
(2) step by step