Có 1 kết quả:

suí zhī

1/1

suí zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thereupon
(2) subsequently
(3) accordingly